Buurthuis gebruiken

In het buurthuis gebeuren alle activiteiten uit de buurt. De dekenij Prinsenhof, Prinsenhof Cultuur en de stuurgroep Prinsenhof  vergaderen er.

Elke eerste vrijdag van de maand is er een buurtavond. Iedereen is welkom.

Buurtbewoners kunnen het buurthuis gebruiken. Daarvoor moeten zij contact opnemen met Leo Verlinden: verlinden.leo@gmail.com

Voor alle praktische afspraken kan je bij Leo terecht. Het buurthuis kan enkel gebruikt worden voor bewoners van de buurt Prinsenhof, of jouw activiteit moet een link hebben met de buurt. Elke aanvraag wordt aan deze voorwaarde getoetst.

Hierbij gaat het reglement van het gebruik van het buurthuis:

Prijzen en reglement:

Artikel 1

Het buurthuis van de wijk Prinsenhof gelegen op de eerste verdieping op het adres Zilverhof 34 te 9000 Gent, wordt beheerd door de vzw Prinsenhof Cultuur (hierna afgekort: de vzw), volgens de overeenkomst d.d. 04.07.2001 tussen de vzw en de Stad Gent, eigenaar van bedoeld pand.

Artikel 2

Het buurthuis is bestemd als ruimte voor het uitoefenen van het maatschappelijk doel van de vzw, zijnde het bevorderen van het socio-cultureel leven in de wijk Prinsenhof, met uitsluiting van alle handelsdoeleinden of aanverwante bedrijvigheden.

Artikel 3

De vzw kan het buurthuis ter beschikking stellen aan personen en organisaties voor het uitoefenen van socio-culturele activiteiten. De gebruiker mag alleen over het buurthuis beschikken voor het doel dat hij vooraf vermeldt in zijn aanvraag.

Artikel 4

Wie gebruikt maakt van het buurthuis dient zich te schikken naar onderhavig gebruikersreglement. Enkel na het zich akkoord verklaren met onderhavig reglement kan het buurthuis in gebruik worden genomen.

Artikel 5

Reserveringmodaliteiten

1.De aanvragen voor het gebruik van het buurthuis dienen gericht aan de beheerder Leo Verlinden op het mailadres verlinden.leo@gmail.com. Na een eerste mailcontact zal de beheerder verwijzen naar de werkwijze zoals hieronder beschreven in punten a en b.

a. Aanvraag bij voorkeur per mail naar emailadres: buurthuisprinsenhof@outlook.com - met vermelding van (1) de datum, (2) het begin- en einduur, (3) de aard van de activiteit en (4) het aantal aanwezige personen - per kerende wordt de aanvrager ingelicht of het mogelijk is om het buurthuis te gebruiken en wordt dit reglement bijgevoegd met de uitdrukkelijke vermelding dat de aanvrager, door zijn betaling, het reglement onvoorwaardelijk aanvaardt en zal naleven - pas dan wordt de toelating tot het gebruik van het buurthuis gemaild aan de aanvrager met de modaliteiten voor het afhalen en terug ter beschikking stellen van de toegangssleutels

b. Aanvraag persoonlijk met de beheerder: - de aanvrager vermeldt (1) de datum, (2) het begin- en einduur, (3) de aard van de activiteit en (4) het aantal aanwezige personen - indien blijkt dat het mogelijk is dat de aanvrager het buurthuis kan gebruiken wordt een “overeenkomst van terbeschikkingstelling “ opgesteld tussen de vzw Prinsenhof Cultuur en de aanvrager. Een afschrift van dit reglement wordt aan de aanvrager overhandigd - door de ondertekening van deze overeenkomst bevestigt de aanvrager dat hij kennis heeft genomen van alle bepalingen van dit reglement van het buurthuis Prinsenhof en dat hij ze onvoorwaardelijk aanvaardt en zal naleven - pas dan wordt de toelating tot het gebruik van het buurthuis gegeven aan de aanvrager met de modaliteiten voor het afhalen en terug ter beschikking stellen van de toegangssleutels

2. Telefonische of mondelinge afspraken hebben geen enkele waarde en zijn niet bindend voor de vzw en dienen bevestigd te worden zoals beschreven in punt 1 hierboven vooraleer een toelating tot het gebruik van het buurthuis kan bekomen worden.

3. Dansfeesten en fuiven mogen niet in het buurthuis worden georganiseerd.

4. Reserveringen kunnen niet langer dan zes maanden op voorhand.

5. De vzw behoudt zich het recht voor om, zonder hieromtrent enige verantwoording te moeten afleggen, de terbeschikkingstelling van het buurthuis te weigeren, resp. bepaalde activiteiten in dit buurthuis niet toe te staan.

6. De onkostenvergoeding voor het gebruik van het Buurthuis Prinsenhof hangt af van de duur van dit gebruik. Een voormiddag loopt van 8 tot 12 uur, een namiddag van 13 tot 17 uur en een avond van 18 tot 22 uur. De vergoeding bedraagt:

voor een voormiddag, namiddag of avond: 75,00 euro

voor een voormiddag én namiddag, of namiddag én avond: 100,00 euro

voor een voormiddag én namiddag én avond: 125 euro

7. De onkostenvergoeding dient vóór de in gebruik neming gestort te worden op rekeningnummer BE72 2900 2109 7016 van de vzw Prinsenhof cultuur te 9000 Gent.

8. De onkostenvergoeding én de waarborg dienen vóór de in gebruik neming gestort te worden op rekeningnummer BE72 2900 2109 7016 van de vzw Prinsenhof cultuur te 9000 Gent.

Artikel 6

De vzw stelt aan de gebruiker de lokalen van het buurthuis enkel ter beschikking. De gebruiker is verplicht alle wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem als organisator rusten, na te leven. De gebruiker kan zijn verantwoordelijkheid niet op de vzw afwenden.

Artikel 7

Verantwoordelijkheid - aansprakelijkheid - verzekering

1. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten in het buurthuis.

2. De gebruiker is verantwoordelijk voor de schade die aangericht wordt aan het gebouw, de infrastructuur en het ter beschikking gesteld materiaal, zowel door hemzelf, door zijn medewerkers, als door de deelnemers van de door hem georganiseerde activiteit en dient door hem integraal vergoed, tenzij hij kan aantonen dat de schade in geen geval te wijten is aan een fout of nalatigheid in het gebruik, de bewaking of het onderhoud in hoofde van de gebruiker.

3. De gebruiker verklaart en erkent dat de infrastructuur en -in voorkomend geval- het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld in goede staat verkeert bij de in gebruikneming. Indien na de activiteit schade vastgesteld wordt, zal de gebruiker op het eerste verzoek van de vzw aanwezig zijn om tegensprekelijk de aard en omvang van de schade te bepalen. Indien de betrokkene niet aanwezig is, zullen aard en omvang van de schade door de vzw eenzijdig worden bepaald. Dergelijke eenzijdige vaststelling zal, op voorwaarde dat de gebruiker behoorlijk werd uitgenodigd, als bindend worden beschouwd.

4. De lokalen en het gebouw dienen na gebruik zorgvuldig worden afgesloten. Sleutels mogen niet worden doorgegeven of bijgemaakt.

5. De gebruiker laat de gebruikte lokalen, traphal en toiletten net achter. Indien het buurthuis vuil wordt achtergelaten (waarbij ook het achterlaten van vuilniszakken, flessen of zaken die vreemd zijn aan het buurthuis) zal een buitengewone schoonmaak worden aangerekend, bedrag dat afgetrokken wordt van de waarborg.Vuilniszakken dienen door de gebruiker meegebracht én terug meegenomen. De gebruiker laat de keuken net achter en doet de afwas. Handdoeken worden zelf meegebracht.

6. Met het oog op de verzekering van de burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid is de gebruiker verplicht zich te verzekeren.

7. In geen geval mogen derden in het buurthuis worden toegelaten buiten de aanwezigheid van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger.

8. De lokalen mogen niet aan derden worden afgestaan.

9. De vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de gebruiker of betrekking heeft op de activiteit die hij organiseert.

10. De vzw sloot een bijkomende (brand)verzekering af : "afstand van verhaal op derden". De gebruikers van het buurthuis zijn bijgevolg verzekerd voor schade veroorzaakt door brand.

Artikel 8

Ingebruikneming

1. Het buurthuis wordt geopend en gesloten door de organisator of zijn aangestelde. Om de sleutel te bekomen, dient de gebruiksvergoeding en de netheidswaarborg voorafgaandelijk te zijn betaald.

2. De aard, de inhoud en de duur van toegestane activiteit mogen niet afwijken van datgene waarvoor toelating werd verleend. Indien dit wel het geval is, leidt zulks tot de onmiddellijke verbreking van het contract.

3. Het in gereedheid brengen van de infrastructuur kan enkel tijdens de dag(en) en uren waarvoor het buurthuis werd ter beschikking gesteld.

Artikel 9

Ontruiming

1. De gebruiker verbindt er zich toe onmiddellijk na de activiteit de gebruikte infrastructuur te verlaten zoals hij ze heeft aangetroffen vóór de aanvang van de activiteit. (standaard opstelling, nette en ordelijke staat). Het door de gebruiker meegebrachte materiaal dient door hemzelf verwijderd en meegenomen te worden, ook het vuilnis al of niet in vuilniszakken.

2. De vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor achtergelaten voorwerpen.

3. Na het sluiten van het buurthuis dient de gebruiker zo vlug mogelijk de sleutel van het buurthuis terug te bezorgen aan de beheerder. De vzw bezorgt vervolgens de netheidswaarborg terug aan de gebruiker, behoudens in geval dat het buurthuis vuil werd achtergelaten of achtergelaten vuilnis werd aangetroffen. Ook bij schade of om elke andere geldige reden kan deze waarborg worden ingehouden.

Artikel 10

Verbodsbepalingen. Het is strikt verboden :

1. Te roken in gelijk welk lokaal van het buurthuis.

2. Materieel, materialen en een geluidsinstallatie vreemd aan het buurthuis zonder toelating van de beheerder binnen te brengen.

3. Materieel en materialen, van welke aard ook, in het buurthuis op te bergen zonder toestemming van de beheerder.

4. Wijzigingen aan te brengen in de verwarming of verlichting van het buurthuis.

5. Het buurthuis te betreden met dieren.

6. Activiteiten te organiseren in de tuin.

7. De nachtrust van de buren te verstoren.

Artikel 11

Veiligheidsbepalingen

1. De gebruiker mag geen groter aantal plaatsen bezetten of niet meer publiek toelaten dan het door de brandweer toegelaten maximum: 50 personen. Hij is aansprakelijk voor ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het overschrijden van het maximum aantal toegelaten personen (= 50) in het gebouw en/of de lokalen.

2. De gebruiker dient er steeds op te letten dat de uitgang(en) word(en)t vrijgehouden en dat de voorzieningen inzake brandveiligheid gemakkelijk bereikbaar zijn.

3. Onder geen enkel voorwendsel mogen gasflessen in het gebouw worden binnengebracht.

4. Het is verboden brandbare materialen aan te brengen in het buurthuis. Gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend. Met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld zoals gordijnen, tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier of stoffering op de wanden aangebracht.